Thứ hai, 21 Tháng 1 2013 06:05

Danh mục các văn bản pháp quy trong lĩnh vực văn hoá của Việt Nam từ 1946 đến nay

  • DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY TRONG LĨNH VỰC VĂN HOÁ CỦA VIỆT NAM TỪ 1946 ĐẾN NAY

  • Trần Ngọc Thêm (sưu tầm)


Ban hành : 22/01/2009

2.            79/2008/CT-BVHTTDL   -   Chỉ thị về tăng cường công tác pháp chế ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch 
Ban hành : 08/09/2008

3.            25/2008/TTLT-BTC-BVHTTDL   -   Thông tư hướng dẫn nội dung, mức chi và công tác quản lý kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá giai đoạn 2006 đến 2010 
Ban hành : 25/03/2008

4.            29/2008/QĐ-TTg   -   Quyết định về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp 
Ban hành : 22/02/2008

5.            185/2007/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 
Ban hành : 25/12/2007

6.            129/2007/QĐ-TTg   -   Quyết định ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước 
Ban hành : 02/08/2007

7.            125/2007/QĐ-TTg   -   Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá giai đoạn 2006 - 2010 
Ban hành : 31/07/2007

8.            74/2007/QĐ-TTg   -   Quyết định về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp tết Nguyên Đán, một số ngày kỷ niệm của đất nước, của các địa phương và các ngày hội văn hoá, du lịch, thể thao 
Ban hành : 25/05/2007

9.            34/2007/QĐ-BTC   -   Quyết định về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan tại Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam 
Ban hành : 15/05/2007

10.         05/2007/QĐ-BVHTT   -   Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hoá - Thông tin 
Ban hành : 12/02/2007

11.         68/2006/QĐ-BTC   -   Quyết định về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung và lệ phí cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm 
Ban hành : 06/12/2006

12.         180/2006/QĐ-TTg   -   Quyết định về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành Văn hoá - Thông tin 
Ban hành : 09/08/2006

13.         167/2006/QĐ-TTg   -   Quyết định phê duyệt Đề án "Phát triển hoạt động văn hoá - thông tin vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010" 
Ban hành : 14/07/2006

14.         56/2006/NĐ-CP   -   Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá - thông tin 
Ban hành : 06/06/2006

15.         01/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGD&ĐT-BYT   -   Thông tư hướng dẫn công tác dạy văn hoá, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách cho người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý 
Ban hành : 18/01/2006

16.         271/2005/QĐ-TTg   -   Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hoá thông tin cơ sở đến năm 2010 
Ban hành : 31/10/2005

17.         252/2005/QĐ-TTG   -   Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử - văn hoá thời Trần tại tỉnh Nam Định đến năm 2015 
Ban hành : 12/10/2005

18.         226/2005/QĐ-TTg   -   Quyết định về việc điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới một số công ty nhà nước thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin 
Ban hành : 15/09/2005

19.         86/2005/NĐ-CP   -   Nghị định về quản lý và bảo vệ di sản văn hoá dưới nước 
Ban hành : 08/07/2005

20.         154/2005/QĐ-TTg   -   Quyết định về việc thành lập Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh 
Ban hành : 23/06/2005

21.         05/2005/NQ-CP   -   Nghị quyết về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao 
Ban hành : 18/04/2005

22.         82/2005/QĐ-TTg   -   Quyết định về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các bộ môn nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hoá - nghệ thuật 
Ban hành : 18/04/2005

23.         36/2005/QĐ-TTg   -   Quyết định về Ngày Di sản văn hoá Việt Nam 
Ban hành : 24/02/2005

24.         02/2005/TTLT-BVHTT-BNV   -   Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về văn hoá - thông tin ở địa phương 
Ban hành : 21/01/2005

25.         102/2003/TTLT/BTC-BVHTT   -   Thông tư Hướng dẫn nội dung, mức chi và quản lý kinh phí thực hiện Chưng trình mục tiêu Quốc gia về văn hoá đến năm 2005 
Ban hành : 30/10/2003

26.         59/2003/QĐ-BVHTT   -   Quyết định về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh
Ban hành : 29/10/2003

27.         46/2003/QĐ-BVHTT   -   Quyết định về việc thu hồi quyết định xếp hạng di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh 
Ban hành : 15/08/2003

28.         170/2003/QĐ-TTg   -   Quyết định về "Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá" 
Ban hành : 14/08/2003

29.         124/2003/QĐ-TTg   -   Quyết định phê duyệt Đề án bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam 
Ban hành : 17/06/2003

30.         63/2003/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá - Thông tin 
Ban hành : 11/06/2003

31.         Không số   -   Thoả thuận giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Pháp để thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển văn hoá Việt Nam 
Ban hành : 06/06/2003

32.         103/2003/QĐ-TTg   -   Quyết định về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin đến năm 2005 
Ban hành : 27/05/2003

33.         82/2003/QĐ-TTg   -   Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát triển giá trị khu di tích lịch sử - văn hoá Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 
Ban hành : 29/04/2003

34.         15/2003/TT-BGDĐT   -   Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 18/2001/NĐ-CP ngày 4/5/2001 của Chính phủ quy định về lập và hoạt động của các cơ sở văn hoá, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam 
Ban hành : 31/03/2003

35.         02/2003/TT-BYT   -   Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động để đẩy mạnh chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" 
Ban hành : 28/03/2003

36.         20/2003/TTLT/BTC-BVHTT-BNV   -   Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động trong lĩnh vực văn hoá - thông tin 
Ban hành : 24/03/2003

37.         31/2003/QĐ-TTg   -   Quyết định về việc bổ sung Dự án xây dựng một số làng, bản, buôn văn hoá ở vùng có hoàn cảnh đặc biệt và Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá giai đoạn 2001 - 2005 
Ban hành : 26/02/2003

38.         05/2003/QĐ-BVHTT   -   Quyết định về việc ban hành Quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh 
Ban hành : 06/02/2003

39.         19/2003/QĐ-TTg   -   Quyết định về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá đến năm 2005 
Ban hành : 28/01/2003

40.         36/2002/TT-BVHTT   -   Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2002/NĐ-Cp ngày 7/11/2002 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm không nhằm mục đích kinh doanh 
Ban hành : 24/12/2002

41.         88/2002/NĐ-CP   -   Nghị định về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm không nhằm mục đích kinh doanh 
Ban hành : 07/11/2002

42.         35/2002/TT-BVHTT   -   Thông tư hướng dẫn bổ sung một số quy định về hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá nơi công cộng tại Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 87/CP ngày 12/12/1995 của Chính phủ 
Ban hành : 20/12/2002

43.         92/2002/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Di sản văn hoá 
Ban hành : 11/11/2002

44.         04/2002/TTLT/BVHTT-BTC   -   Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 97/TTLB/VHTTTTDL-TC ngày 15/6/1990 của Liên bộ Văn hoá Thông tin Thể thao và Du lịch - Bộ tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và chính sách đầu tư của NN đối với thư viện công cộng 
Ban hành : 04/03/2002

45.         12/2002/QĐ-TTg   -   Quyết định về việc thành lập khu rừng Văn hoá-lịch sử Chàm Riệc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 
Ban hành : 14/01/2002

46.         02/2002/TTLT-BTC-MTTW   -   Thông tư hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện "Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và cuộc vận động quyên góp do Uỷ ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động 
Ban hành : 10/01/2002

47.         01/2002/QĐ-BVHTT   -   Quyết định về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hoá, Làng văn hoá, Khu phố văn hoá 
Ban hành : 02/01/2002

48.         889/CP-KG   -   Công văn về việc thực hiện chủ trương xã hội hoá các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao 
Ban hành : 28/09/2001

49.         28/2001/QH10   -   Luật của Quốc hội số 28/2001/QH10 về di sản văn hoá. 
Ban hành : 12/07/2001

50.         31/2001/NĐ-CP   -   Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá thông tin 
Ban hành : 26/06/2001

51.         18/2001/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về lập và hoạt động của các cơ sở văn hoá, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam 
Ban hành : 04/05/2001

52.         30/2001/QĐ-TTg   -   Quyết định về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Nghiên cứu văn hoá dân gian 
Ban hành : 12/03/2001

53.         05/2001/TT-BVHTT   -   Thông tư hướng dẫn Ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" trong xây đựng kế hoạch và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước 
Ban hành : 13/02/2001

54.         203/2000/QĐ-BTC   -   Quyết định ban hành mức thu lệ phí giám định nội dung và cấp giấy phép xuất, nhập khẩu văn hoá phẩm 
Ban hành : 21/12/2000

55.         32/2000/TTLT-BTC-BVHTT   -   Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực văn hoá 
Ban hành : 26/04/2000

56.         08/2000/TT-BYT   -   Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/8/1999 về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao 
Ban hành : 21/04/2000

57.         09/2000/CT-TTg   -   Chỉ thị về việc tiến hành kiểm tra hoạt động dịch vụ văn hoá và kinh doanh văn hoá phẩm 
Ban hành : 20/04/2000

58.         35/CT-BVHTT   -   Chỉ thị về công tác thanh tra văn hoá - thông tin năm 2000 
Ban hành : 13/03/2000

59.         18/2000/TT-BTC   -   Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/8/1999 về chế độ tài chính khuyến khích đối với các cơ sở ngoài công lập trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao 
Ban hành : 01/03/2000

60.         28/2000/QĐ-TTg   -   Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động cụm di tích lịch sử - văn hoá Ba Đình 
Ban hành : 25/02/2000

61.         03/2000/CT-TTg   -   Chỉ thị về việc đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, vui chơi, giải trí cho trẻ em 
Ban hành : 24/01/2000

62.         235/1999/QĐ-TTg   -   Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" 
Ban hành : 23/12/1999

63.         174/1999/QĐ-TTg   -   Quyết định về chế độ phụ cấp thanh sắc và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành văn hoá - thông tin 
Ban hành : 23/08/1999

64.         73/1999/NĐ-CP   -   Nghị định về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao 
Ban hành : 19/08/1999

65.         142/1999/QĐ-TTg   -   Quyết định về việc thành lập Ban quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam 
Ban hành : 16/06/1999

66.         97/1999/QĐ-TTg   -   Quyết định về việc hợp nhất Trung tâm hướng dẫn nghiệp vụ Nhà văn hoá vào Cục Văn hoá - Thông tin cơ sở 
Ban hành : 07/04/1999

67.         39/1998/CT-TTg   -   Chỉ thị về việc đẩy mạnh công tác văn hoá - thông tin ở miền núi và vùng đồng bào các dân tộc thiểu số 
Ban hành : 03/12/1998

68.         2271/1998-QĐ-BVHTT   -   Quyết định sửa đổi quy định về xuất nhập khẩu văn hoá phẩm không thuộc phạm vi kinh doanh 
Ban hành : 19/10/1998

69.         1109/CP-VX   -   Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hàng TW Đảng (khoá VIII) về "Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc" 
Ban hành : 17/09/1998

70.         125/1998/QĐ-TTg   -   Quyết định về việc thành lập Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh 
Ban hành : 10/07/1998

71.         271/XB-QLI   -   Công văn hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05/1998/CT-BVHTT ngày 28/3/1998 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin về một số biện pháp tăng cường quản lý hoạt động in 
Ban hành : 17/04/1998

72.         135/QĐ-TTg   -   Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam 
Ban hành : 03/03/1998

73.         1168/CXB-QLPH   -   Công văn hướng dẫn thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động phát hành xuất bản phẩm của Bộ Văn hoá - Thông tin ban hành ngày 15/8/1997 
Ban hành : 20/12/1997

74.         90/CP   -   Nghị quyết về phương hướng và chủ trương xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá 
Ban hành : 21/08/1997

75.         667/TTg   -   Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam 
Ban hành : 21/08/1997

76.         64/TC-TT   -   Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Sở văn hoá-thông tin 
Ban hành : 02/10/1996

77.         564/TTg   -   Quyết định về việc nâng cấp trường Trung học Văn hoá nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh thành trường Cao đẳng văn hoá nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh 
Ban hành : 21/08/1996

78.         15-TT/BT   -   Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 87/CP của Chính phủ và Chỉ thị 814/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động văn hoá, bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng 
Ban hành : 26/02/1996

79.         04/LĐTBXH-TT   -   Thông tư hướng dẫn việc ký kết hợp đồng lao động trong một số loại hoạt động văn hoá, dịch vụ 
Ban hành : 12/02/1996

80.         08/TTLB   -   Thông tư hướng dẫn việc thu và sử dụng tiền phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá 
Ban hành : 31/01/1996

81.         01/GD-ĐT   -   Chỉ thị về việc ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện Nghị định 87/CP của Chính phủ và Chỉ thị 814/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ 
Ban hành : 26/01/1996

82.         88/CP   -   Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và phòng chống một số tệ nạn xã hội 
Ban hành : 14/12/1995

83.         87/CP   -   Nghị định về tăng cường quản lý các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng 
Ban hành : 12/12/1995

84.         814/TTg   -   Chỉ thị về tăng cường quản lý, thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng 
Ban hành : 12/12/1995

85.         31 TT/TCKT   -   Thông tư hướng dẫn chi phụ cấp cho cán bộ văn hoá thông tin xã 
Ban hành : 15/06/1995

86.         258/TTg   -   Quyết định về tổ chức và hoạt động của Phân ban Việt Nam trong Uỷ ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học - kỹ thuật và văn hoá với nước ngoài 
Ban hành : 29/04/1995

87.         34-TT/LB   -   Thông tư hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp cho các chương trình mục tiêu ngành văn hoá 
Ban hành : 25/04/1995

88.         229/TTg   -   Quyết định về việc duyệt Dự án quy hoạch tổng thể xây dựng quần thể công trình lịch sử - văn hoá dân tộc tại thành phố Hồ Chí Minh 
Ban hành : 20/04/1995

89.         123/TTg   -   Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin 
Ban hành : 01/03/1995

90.         675-TTg   -   Quyết định về việc giao cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ra quyết định thành lập Trường Bổ túc văn hoá Pali Trung cấp Nam Bộ 
Ban hành : 15/11/1994

91.         26 TT/LB   -   Thông tư qui định việc quản lý kinh doanh xuất nhập khẩu văn hoá phẩm, vật tư chuyên dùng và thiết bị ngành in 
Ban hành : 15/04/1994

92.         18/TTLB-VHTT-GDĐT   -   Thông tư về việc phối hợp đẩy mạnh các hoạt động văn hoá nghệ thuật, thông tin trong trường học 
Ban hành : 15/03/1994

93.         11-TTLB   -   Thông tư hướng dẫn việc gíáo dục pháp luật, giáo dục công dân, dạy văn hoá, dạy nghề; chế độ sinh hoạt giải trí cho phạm nhân 
Ban hành : 20/12/1993

94.         364-TTg   -   Quyết định bổ sung cơ cấu bộ máy Uỷ ban Quốc gia về Thập kỷ Quốc tế phát triển văn hoá của Việt Nam 
Ban hành : 17/07/1993

95.         428/TCCP-VC   -   Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức ngành Văn hoá - Thông tin 
Ban hành : 02/06/1993

96.         534-QĐ/BT   -   Quyết định về việc công nhận 15 di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh 
Ban hành : 11/05/1993

97.         25-TTg   -   Quyết định về một số chính sách nhằm xây dựng và đổi mới sự nghiệp văn hoá nghệ thuật 
Ban hành : 19/01/1993

98.         83/TTLB   -   Thông tư quy định việc thu tiền lệ phí cấp giấy phép xuất nhập khẩu và giám định nội dung các văn hoá phẩm xuất khẩu, nhập khẩu mậu dịch và phí mậu dịch 
Ban hành : 16/12/1992

99.         1140-QĐ/BT   -   Quyết định công nhận bốn di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh 
Ban hành : 31/08/1992

100.     893-QĐ/PC   -   Quyết định ban hành bản "Quy định về việc xuất, nhập văn hoá phẩm không thuộc phạm vi kinh doanh" 
Ban hành : 20/07/1992

101.     776-QĐ/BT   -   Quyết định công nhận 11 di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh 
Ban hành : 23/06/1992

102.     734-QĐ/BT   -   Quyết định công nhận 9 di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh 
Ban hành : 11/06/1992

103.     490-QĐ   -   Quyết định công nhận 30 di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh 
Ban hành : 22/04/1992

104.     59-HĐBT   -   Nghị định về chế độ nhuận bút đối với các tác phẩm chính trị - xã hội, văn hoá - giáo dục, văn học - nghệ thuật, khoa học - kỹ thuật 
Ban hành : 05/06/1989

105.     210-LĐ/QĐ   -   Quyết định ban hành bản danh mục số 1 chức danh đầy đủ các chức vụ viên chức chuyên ngành Văn hoá quần chúng, Mỹ thuật, Bảo tồn bảo tàng, Phát hành sách 
Ban hành : 09/06/1986

106.     124-CT   -   Chỉ thị về việc tổ chức Những ngày văn hoá các dân tộc Việt Nam 
Ban hành : 13/05/1986

107.     288-HĐBT   -   Nghị định quy định việc thi hành Pháp lệnh bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh 
Ban hành : 31/12/1985

108.     202-TT/LB   -   Thông tư hướng dẫn thực hiện các chế độ phụ cấp hoạt động văn hoá - nghệ thuật chuyên nghiệp 
Ban hành : 30/12/1985

109.     203-TTLB   -   Thông tư hướng dẫn chế độ thù lao hoạt động văn hoá thông tin không chuyên nghiệp trong các hợp tác xã, tập đoàn sản xuất nông nghiệp 
Ban hành : 30/12/1985

110.     3011-VH/TT   -   Thông tư về phân cấp quản lý bảo quản và tu bổ di tích lịch sử và văn hoá 
Ban hành : 28/10/1985

111.     3007-TTLB   -   Thông tư về việc phối hợp kiểm tra và quản lý xuất nhập khẩu văn hoá phẩm 
Ban hành : 26/10/1985

112.     120-LĐ/QĐ   -   Quyết định ban hành bản danh mục số 1 các chức danh đầy đủ viên chức Bộ Văn hoá và chuyên ngành báo chí xuất bản ; biểu diễn nghệ thuật ; thư viện 
Ban hành : 06/06/1985

113.     666-VH/QĐ   -   Quyết định xếp hạng 3 di tích lịch sử và văn hoá 
Ban hành : 01/04/1985

114.     88-HĐBT   -   Nghị định về kiện toàn tổ chức của ngành văn hoá 
Ban hành : 27/03/1985

115.     515-VGNN-VH-TT   -   Thông tư quy định danh mục sản phẩm và dịch vụ do Bộ Văn hoá quyết định giá 
Ban hành : 19/03/1985

116.     7-TTLB/VH/NgT   -   Thông tư quy định phạm vi kinh doanh xuất nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ thu ngoại tệ của ngành văn hoá 
Ban hành : 17/01/1985

117.     Không số   -   Nghị quyết phê chuẩn Nghị quyết của Hội đồng Nhà nước và việc cử đồng chí Cù Huy Cận giữ chức Bộ trưởng, đặc trách công tác văn hoá, nghệ thuật tại Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng 
Ban hành : 27/12/1984

118.     855-TT/LB   -   Thông tư hướng dẫn công tác đấu tranh chống các hoạt động xâm nhập, làm ra, sao chép, tàng trữ và lưu hành các loại văn hoá phẩm phản động, đồi trụy 
Ban hành : 12/05/1984

119.     14-LCT/HĐNN7   -   Pháp lệnh Bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh 
Ban hành : 04/04/1984

120.     6-VH/QĐ   -   Quyết định về việc liệt hạng 5 di tích lịch sử văn hoá thuộc tỉnh Vĩnh Phú 
Ban hành : 15/01/1984

121.     159-HĐBT   -   Nghị quyết về công tác văn hoá thông tin trong thời gian trước mắt 
Ban hành : 19/12/1983

122.     2-HĐBT   -   Nghị định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Hợp tác kinh tế, văn hoá với Lào và Campuchia 
Ban hành : 06/01/1983

123.     Không số   -   Nghị quyết phê chuẩn Nghị quyết của Hội đồng Nhà nước về việc thành lập Uỷ ban hợp tác kinh tế, văn hoá với Lào và Campuchia và cử một số thành viên của Hội đồng Bộ trưởng 
Ban hành : 28/12/1982

124.     147-VH/QĐ   -   Quyết định xếp hạng 8 di tích lịch sử và văn hoá 
Ban hành : 24/12/1982

125.     9-NQ/LT   -   Nghị quyết về công tác văn hoá nghệ thuật trong công nhân 
Ban hành : 06/07/1982

126.     175-CT   -   Quyết định về việc đổi tên hai trường Đại học mỹ thuật thuộc bộ Văn Hoá 
Ban hành : 29/09/1981

127.     176-CT   -   Quyết định về việc đổi tên hai trường âm nhạc thuộc bộ Văn hoá 
Ban hành : 29/09/1981

128.     8-TT/LB   -   Thông tư quy định về sửa đổi phụ cấp đối với hiệu trưởng và phó hiệu trưởng các trường phổ thông, mẫu giáo và bổ túc văn hoá 
Ban hành : 25/03/1981

129.     10-VHTT/QĐ   -   Quyết định xếp hạng 7 di tích lịch sử và văn hoá 
Ban hành : 09/02/1981

130.     4-LB/BĐ/VHTT   -   Thông tư quy định trách nhiệm giữa hai ngành trong việc xuất, nhập khẩu bưu phẩm, bưu kiện có văn hoá phẩm 
Ban hành : 26/01/1981

131.     372-CP   -   Quyết định về việc thành lập Trường đại học sân khấu và điện ảnh Hà Nội, thuộc Bộ Văn hoá và thông tin 
Ban hành : 17/12/1980

132.     92-VHTT/QĐ   -   Quyết định xếp hạng 17 di tích lịch sử văn hoá 
Ban hành : 10/07/1980

133.     15-TTg   -   Quyết định về việc mở trường bổ túc văn hoá cho công nhân ưu tú, anh hùng lao động, anh hùng các lực lượng vũ trang 
Ban hành : 09/01/1980

134.     905-QĐ   -   Quyết định ban hành Quy chế thi hết cấp I và cấp II bổ túc văn hoá 
Ban hành : 25/05/1976

135.     7-CT/LB   -   Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo các trường bổ túc văn hoá và phổ cập khoa học kỹ thuật nông nghiệp ở nông thôn hiện nay 
Ban hành : 16/04/1976

136.     248-QĐ   -   Quyết định ban hành Quy chế thi tốt nghiệp cấp III bổ túc văn hoá 
Ban hành : 21/04/1975

137.     09-VH/QĐ   -   Quyết định về việc xếp hạng di tích lịch sử và văn hoá đợt IV 
Ban hành : 21/02/1975

138.     35-CT   -   Chỉ thị ngày 10/10/1974 về việc thực hiện các loại chương trình và sách bổ túc văn hoá 
Ban hành : 10/10/1974

139.     31-TT   -   Thông tư quy định nhiệm vụ, chế độ công tác và chính sách đối với giáo viên chuyên trách bổ túc văn hoá ở xã 
Ban hành : 03/09/1974

140.     1251-QĐ   -   Quyết định ban hành Quy chế trường bổ túc văn hoá tại chức ở nông thôn 
Ban hành : 03/12/1973

141.     14-TCD/TT5   -   Thông tư hướng dẫn thi hành một số chế độ về giáo viên chuyên trách bổ túc văn hoá trong các xí nghiệp, công trường, nông trường, lâm trường 
Ban hành : 14/07/1973

142.     1136-QĐ   -   Quyết định ban hành Quy chế chính thức của các loại trường bổ túc văn hoá tại chức của cán bộ, công nhân viên chức 
Ban hành : 21/09/1971

143.     Không số   -   Nghị Quyết về việc thành lập Uỷ ban Văn hoá và xã hội của Quốc hội 
Ban hành : 03/07/1964

144.     117/TTg   -   Chỉ thị về việc bảo vệ và quản lý những sách và tài liệu văn hoá bằng chữ Hán, chữ Nôm 
Ban hành : 13/12/1963

145.     54-TT/LB   -   Thông tư hướng dẫn thi hành Thông tư 195-TTg ngày 17/5/1961 của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề tổ chức, lãnh đạo công tác dạy văn hoá ngoài giờ tại các xí nghiệp, công trường, nông trường, lâm trường 
Ban hành : 15/12/1961  

146.     Không số   -   Nghị quyết về tình hình nhiệm vụ và kế hoạch 3 năm (1958-1960) phát triển và cải tạo kinh tế, phát triển văn hoá 
Ban hành : 14/12/1958

147.     Không số   -   Nghị quyết về công tác văn hoá xã hội 
Ban hành : 22/01/1957

148.     18   -   Sắc lệnh đặt thể lệ lưu chiểu văn hoá phẩm trong nước Việt Nam 
Ban hành : 31/01/1946

Nguồnhttp://www.vietlaw.gov.vn

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY 
TRONG LĨNH VỰC VĂN HOÁ CỦA VIỆT NAM 
TỪ 1946 ĐẾN NAY

  (chọn lọc)


1.            01/2009/TT-BVHTTDL   -   Thông tư hướng dẫn hoạt động triển lãm văn hoá, nghệ thuật tại Việt Nam và đưa triển lãm văn hoá, nghệ thuật của Việt Nam ra nước ngoài quy định tại Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ban hành quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng... 
Ban hành : 22/01/2009

2.            79/2008/CT-BVHTTDL   -   Chỉ thị về tăng cường công tác pháp chế ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch 
Ban hành : 08/09/2008

3.            25/2008/TTLT-BTC-BVHTTDL   -   Thông tư hướng dẫn nội dung, mức chi và công tác quản lý kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá giai đoạn 2006 đến 2010 
Ban hành : 25/03/2008

4.            29/2008/QĐ-TTg   -   Quyết định về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp 
Ban hành : 22/02/2008

5.            185/2007/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 
Ban hành : 25/12/2007

6.            129/2007/QĐ-TTg   -   Quyết định ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước 
Ban hành : 02/08/2007

7.            125/2007/QĐ-TTg   -   Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá giai đoạn 2006 - 2010 
Ban hành : 31/07/2007

8.            74/2007/QĐ-TTg   -   Quyết định về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp tết Nguyên Đán, một số ngày kỷ niệm của đất nước, của các địa phương và các ngày hội văn hoá, du lịch, thể thao 
Ban hành : 25/05/2007

9.            34/2007/QĐ-BTC   -   Quyết định về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan tại Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam 
Ban hành : 15/05/2007

10.         05/2007/QĐ-BVHTT   -   Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hoá - Thông tin 
Ban hành : 12/02/2007

11.         68/2006/QĐ-BTC   -   Quyết định về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung và lệ phí cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm 
Ban hành : 06/12/2006

12.         180/2006/QĐ-TTg   -   Quyết định về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành Văn hoá - Thông tin 
Ban hành : 09/08/2006

13.         167/2006/QĐ-TTg   -   Quyết định phê duyệt Đề án "Phát triển hoạt động văn hoá - thông tin vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010" 
Ban hành : 14/07/2006

14.         56/2006/NĐ-CP   -   Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá - thông tin 
Ban hành : 06/06/2006

15.         01/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGD&ĐT-BYT   -   Thông tư hướng dẫn công tác dạy văn hoá, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách cho người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý 
Ban hành : 18/01/2006

16.         271/2005/QĐ-TTg   -   Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hoá thông tin cơ sở đến năm 2010 
Ban hành : 31/10/2005

17.         252/2005/QĐ-TTG   -   Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử - văn hoá thời Trần tại tỉnh Nam Định đến năm 2015 
Ban hành : 12/10/2005

18.         226/2005/QĐ-TTg   -   Quyết định về việc điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới một số công ty nhà nước thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin 
Ban hành : 15/09/2005

19.         86/2005/NĐ-CP   -   Nghị định về quản lý và bảo vệ di sản văn hoá dưới nước 
Ban hành : 08/07/2005

20.         154/2005/QĐ-TTg   -   Quyết định về việc thành lập Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh 
Ban hành : 23/06/2005

21.         05/2005/NQ-CP   -   Nghị quyết về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao 
Ban hành : 18/04/2005

22.         82/2005/QĐ-TTg   -   Quyết định về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các bộ môn nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hoá - nghệ thuật 
Ban hành : 18/04/2005

23.         36/2005/QĐ-TTg   -   Quyết định về Ngày Di sản văn hoá Việt Nam 
Ban hành : 24/02/2005

24.         02/2005/TTLT-BVHTT-BNV   -   Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về văn hoá - thông tin ở địa phương 
Ban hành : 21/01/2005

25.         102/2003/TTLT/BTC-BVHTT   -   Thông tư Hướng dẫn nội dung, mức chi và quản lý kinh phí thực hiện Chưng trình mục tiêu Quốc gia về văn hoá đến năm 2005 
Ban hành : 30/10/2003

26.         59/2003/QĐ-BVHTT   -   Quyết định về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh
Ban hành : 29/10/2003

27.         46/2003/QĐ-BVHTT   -   Quyết định về việc thu hồi quyết định xếp hạng di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh 
Ban hành : 15/08/2003

28.         170/2003/QĐ-TTg   -   Quyết định về "Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá" 
Ban hành : 14/08/2003

29.         124/2003/QĐ-TTg   -   Quyết định phê duyệt Đề án bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam 
Ban hành : 17/06/2003

30.         63/2003/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá - Thông tin 
Ban hành : 11/06/2003

31.         Không số   -   Thoả thuận giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Pháp để thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển văn hoá Việt Nam 
Ban hành : 06/06/2003

32.         103/2003/QĐ-TTg   -   Quyết định về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin đến năm 2005 
Ban hành : 27/05/2003

33.         82/2003/QĐ-TTg   -   Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát triển giá trị khu di tích lịch sử - văn hoá Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 
Ban hành : 29/04/2003

34.         15/2003/TT-BGDĐT   -   Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 18/2001/NĐ-CP ngày 4/5/2001 của Chính phủ quy định về lập và hoạt động của các cơ sở văn hoá, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam 
Ban hành : 31/03/2003

35.         02/2003/TT-BYT   -   Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động để đẩy mạnh chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" 
Ban hành : 28/03/2003

36.         20/2003/TTLT/BTC-BVHTT-BNV   -   Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động trong lĩnh vực văn hoá - thông tin 
Ban hành : 24/03/2003

37.         31/2003/QĐ-TTg   -   Quyết định về việc bổ sung Dự án xây dựng một số làng, bản, buôn văn hoá ở vùng có hoàn cảnh đặc biệt và Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá giai đoạn 2001 - 2005 
Ban hành : 26/02/2003

38.         05/2003/QĐ-BVHTT   -   Quyết định về việc ban hành Quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh 
Ban hành : 06/02/2003

39.         19/2003/QĐ-TTg   -   Quyết định về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá đến năm 2005 
Ban hành : 28/01/2003

40.         36/2002/TT-BVHTT   -   Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2002/NĐ-Cp ngày 7/11/2002 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm không nhằm mục đích kinh doanh 
Ban hành : 24/12/2002

41.         88/2002/NĐ-CP   -   Nghị định về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm không nhằm mục đích kinh doanh 
Ban hành : 07/11/2002

42.         35/2002/TT-BVHTT   -   Thông tư hướng dẫn bổ sung một số quy định về hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá nơi công cộng tại Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 87/CP ngày 12/12/1995 của Chính phủ 
Ban hành : 20/12/2002

43.         92/2002/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Di sản văn hoá 
Ban hành : 11/11/2002

44.         04/2002/TTLT/BVHTT-BTC   -   Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 97/TTLB/VHTTTTDL-TC ngày 15/6/1990 của Liên bộ Văn hoá Thông tin Thể thao và Du lịch - Bộ tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và chính sách đầu tư của NN đối với thư viện công cộng 
Ban hành : 04/03/2002

45.         12/2002/QĐ-TTg   -   Quyết định về việc thành lập khu rừng Văn hoá-lịch sử Chàm Riệc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 
Ban hành : 14/01/2002

46.         02/2002/TTLT-BTC-MTTW   -   Thông tư hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện "Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và cuộc vận động quyên góp do Uỷ ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động 
Ban hành : 10/01/2002

47.         01/2002/QĐ-BVHTT   -   Quyết định về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hoá, Làng văn hoá, Khu phố văn hoá 
Ban hành : 02/01/2002

48.         889/CP-KG   -   Công văn về việc thực hiện chủ trương xã hội hoá các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao 
Ban hành : 28/09/2001

49.         28/2001/QH10   -   Luật của Quốc hội số 28/2001/QH10 về di sản văn hoá. 
Ban hành : 12/07/2001

50.         31/2001/NĐ-CP   -   Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá thông tin 
Ban hành : 26/06/2001

51.         18/2001/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về lập và hoạt động của các cơ sở văn hoá, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam 
Ban hành : 04/05/2001

52.         30/2001/QĐ-TTg   -   Quyết định về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Nghiên cứu văn hoá dân gian 
Ban hành : 12/03/2001

53.         05/2001/TT-BVHTT   -   Thông tư hướng dẫn Ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" trong xây đựng kế hoạch và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước 
Ban hành : 13/02/2001

54.         203/2000/QĐ-BTC   -   Quyết định ban hành mức thu lệ phí giám định nội dung và cấp giấy phép xuất, nhập khẩu văn hoá phẩm 
Ban hành : 21/12/2000

55.         32/2000/TTLT-BTC-BVHTT   -   Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực văn hoá 
Ban hành : 26/04/2000

56.         08/2000/TT-BYT   -   Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/8/1999 về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao 
Ban hành : 21/04/2000

57.         09/2000/CT-TTg   -   Chỉ thị về việc tiến hành kiểm tra hoạt động dịch vụ văn hoá và kinh doanh văn hoá phẩm 
Ban hành : 20/04/2000

58.         35/CT-BVHTT   -   Chỉ thị về công tác thanh tra văn hoá - thông tin năm 2000 
Ban hành : 13/03/2000

59.         18/2000/TT-BTC   -   Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/8/1999 về chế độ tài chính khuyến khích đối với các cơ sở ngoài công lập trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao 
Ban hành : 01/03/2000

60.         28/2000/QĐ-TTg   -   Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động cụm di tích lịch sử - văn hoá Ba Đình 
Ban hành : 25/02/2000

61.         03/2000/CT-TTg   -   Chỉ thị về việc đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, vui chơi, giải trí cho trẻ em 
Ban hành : 24/01/2000

62.         235/1999/QĐ-TTg   -   Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" 
Ban hành : 23/12/1999

63.         174/1999/QĐ-TTg   -   Quyết định về chế độ phụ cấp thanh sắc và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành văn hoá - thông tin 
Ban hành : 23/08/1999

64.         73/1999/NĐ-CP   -   Nghị định về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao 
Ban hành : 19/08/1999

65.         142/1999/QĐ-TTg   -   Quyết định về việc thành lập Ban quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam 
Ban hành : 16/06/1999

66.         97/1999/QĐ-TTg   -   Quyết định về việc hợp nhất Trung tâm hướng dẫn nghiệp vụ Nhà văn hoá vào Cục Văn hoá - Thông tin cơ sở 
Ban hành : 07/04/1999

67.         39/1998/CT-TTg   -   Chỉ thị về việc đẩy mạnh công tác văn hoá - thông tin ở miền núi và vùng đồng bào các dân tộc thiểu số 
Ban hành : 03/12/1998

68.         2271/1998-QĐ-BVHTT   -   Quyết định sửa đổi quy định về xuất nhập khẩu văn hoá phẩm không thuộc phạm vi kinh doanh 
Ban hành : 19/10/1998

69.         1109/CP-VX   -   Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hàng TW Đảng (khoá VIII) về "Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc" 
Ban hành : 17/09/1998

70.         125/1998/QĐ-TTg   -   Quyết định về việc thành lập Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh 
Ban hành : 10/07/1998

71.         271/XB-QLI   -   Công văn hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05/1998/CT-BVHTT ngày 28/3/1998 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin về một số biện pháp tăng cường quản lý hoạt động in 
Ban hành : 17/04/1998

72.         135/QĐ-TTg   -   Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam 
Ban hành : 03/03/1998

73.         1168/CXB-QLPH   -   Công văn hướng dẫn thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động phát hành xuất bản phẩm của Bộ Văn hoá - Thông tin ban hành ngày 15/8/1997 
Ban hành : 20/12/1997

74.         90/CP   -   Nghị quyết về phương hướng và chủ trương xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá 
Ban hành : 21/08/1997

75.         667/TTg   -   Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam 
Ban hành : 21/08/1997

76.         64/TC-TT   -   Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Sở văn hoá-thông tin 
Ban hành : 02/10/1996

77.         564/TTg   -   Quyết định về việc nâng cấp trường Trung học Văn hoá nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh thành trường Cao đẳng văn hoá nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh 
Ban hành : 21/08/1996

78.         15-TT/BT   -   Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 87/CP của Chính phủ và Chỉ thị 814/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động văn hoá, bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng 
Ban hành : 26/02/1996

79.         04/LĐTBXH-TT   -   Thông tư hướng dẫn việc ký kết hợp đồng lao động trong một số loại hoạt động văn hoá, dịch vụ 
Ban hành : 12/02/1996

80.         08/TTLB   -   Thông tư hướng dẫn việc thu và sử dụng tiền phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá 
Ban hành : 31/01/1996

81.         01/GD-ĐT   -   Chỉ thị về việc ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện Nghị định 87/CP của Chính phủ và Chỉ thị 814/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ 
Ban hành : 26/01/1996

82.         88/CP   -   Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và phòng chống một số tệ nạn xã hội 
Ban hành : 14/12/1995

83.         87/CP   -   Nghị định về tăng cường quản lý các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng 
Ban hành : 12/12/1995

84.         814/TTg   -   Chỉ thị về tăng cường quản lý, thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng 
Ban hành : 12/12/1995

85.         31 TT/TCKT   -   Thông tư hướng dẫn chi phụ cấp cho cán bộ văn hoá thông tin xã 
Ban hành : 15/06/1995

86.         258/TTg   -   Quyết định về tổ chức và hoạt động của Phân ban Việt Nam trong Uỷ ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học - kỹ thuật và văn hoá với nước ngoài 
Ban hành : 29/04/1995

87.         34-TT/LB   -   Thông tư hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp cho các chương trình mục tiêu ngành văn hoá 
Ban hành : 25/04/1995

88.         229/TTg   -   Quyết định về việc duyệt Dự án quy hoạch tổng thể xây dựng quần thể công trình lịch sử - văn hoá dân tộc tại thành phố Hồ Chí Minh 
Ban hành : 20/04/1995

89.         123/TTg   -   Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin 
Ban hành : 01/03/1995

90.         675-TTg   -   Quyết định về việc giao cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ra quyết định thành lập Trường Bổ túc văn hoá Pali Trung cấp Nam Bộ 
Ban hành : 15/11/1994

91.         26 TT/LB   -   Thông tư qui định việc quản lý kinh doanh xuất nhập khẩu văn hoá phẩm, vật tư chuyên dùng và thiết bị ngành in 
Ban hành : 15/04/1994

92.         18/TTLB-VHTT-GDĐT   -   Thông tư về việc phối hợp đẩy mạnh các hoạt động văn hoá nghệ thuật, thông tin trong trường học 
Ban hành : 15/03/1994

93.         11-TTLB   -   Thông tư hướng dẫn việc gíáo dục pháp luật, giáo dục công dân, dạy văn hoá, dạy nghề; chế độ sinh hoạt giải trí cho phạm nhân 
Ban hành : 20/12/1993

94.         364-TTg   -   Quyết định bổ sung cơ cấu bộ máy Uỷ ban Quốc gia về Thập kỷ Quốc tế phát triển văn hoá của Việt Nam 
Ban hành : 17/07/1993

95.         428/TCCP-VC   -   Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức ngành Văn hoá - Thông tin 
Ban hành : 02/06/1993

96.         534-QĐ/BT   -   Quyết định về việc công nhận 15 di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh 
Ban hành : 11/05/1993

97.         25-TTg   -   Quyết định về một số chính sách nhằm xây dựng và đổi mới sự nghiệp văn hoá nghệ thuật 
Ban hành : 19/01/1993

98.         83/TTLB   -   Thông tư quy định việc thu tiền lệ phí cấp giấy phép xuất nhập khẩu và giám định nội dung các văn hoá phẩm xuất khẩu, nhập khẩu mậu dịch và phí mậu dịch 
Ban hành : 16/12/1992

99.         1140-QĐ/BT   -   Quyết định công nhận bốn di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh 
Ban hành : 31/08/1992

100.     893-QĐ/PC   -   Quyết định ban hành bản "Quy định về việc xuất, nhập văn hoá phẩm không thuộc phạm vi kinh doanh" 
Ban hành : 20/07/1992

101.     776-QĐ/BT   -   Quyết định công nhận 11 di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh 
Ban hành : 23/06/1992

102.     734-QĐ/BT   -   Quyết định công nhận 9 di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh 
Ban hành : 11/06/1992

103.     490-QĐ   -   Quyết định công nhận 30 di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh 
Ban hành : 22/04/1992

104.     59-HĐBT   -   Nghị định về chế độ nhuận bút đối với các tác phẩm chính trị - xã hội, văn hoá - giáo dục, văn học - nghệ thuật, khoa học - kỹ thuật 
Ban hành : 05/06/1989

105.     210-LĐ/QĐ   -   Quyết định ban hành bản danh mục số 1 chức danh đầy đủ các chức vụ viên chức chuyên ngành Văn hoá quần chúng, Mỹ thuật, Bảo tồn bảo tàng, Phát hành sách 
Ban hành : 09/06/1986

106.     124-CT   -   Chỉ thị về việc tổ chức Những ngày văn hoá các dân tộc Việt Nam 
Ban hành : 13/05/1986

107.     288-HĐBT   -   Nghị định quy định việc thi hành Pháp lệnh bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh 
Ban hành : 31/12/1985

108.     202-TT/LB   -   Thông tư hướng dẫn thực hiện các chế độ phụ cấp hoạt động văn hoá - nghệ thuật chuyên nghiệp 
Ban hành : 30/12/1985

109.     203-TTLB   -   Thông tư hướng dẫn chế độ thù lao hoạt động văn hoá thông tin không chuyên nghiệp trong các hợp tác xã, tập đoàn sản xuất nông nghiệp 
Ban hành : 30/12/1985

110.     3011-VH/TT   -   Thông tư về phân cấp quản lý bảo quản và tu bổ di tích lịch sử và văn hoá 
Ban hành : 28/10/1985

111.     3007-TTLB   -   Thông tư về việc phối hợp kiểm tra và quản lý xuất nhập khẩu văn hoá phẩm 
Ban hành : 26/10/1985

112.     120-LĐ/QĐ   -   Quyết định ban hành bản danh mục số 1 các chức danh đầy đủ viên chức Bộ Văn hoá và chuyên ngành báo chí xuất bản ; biểu diễn nghệ thuật ; thư viện 
Ban hành : 06/06/1985

113.     666-VH/QĐ   -   Quyết định xếp hạng 3 di tích lịch sử và văn hoá 
Ban hành : 01/04/1985

114.     88-HĐBT   -   Nghị định về kiện toàn tổ chức của ngành văn hoá 
Ban hành : 27/03/1985

115.     515-VGNN-VH-TT   -   Thông tư quy định danh mục sản phẩm và dịch vụ do Bộ Văn hoá quyết định giá 
Ban hành : 19/03/1985

116.     7-TTLB/VH/NgT   -   Thông tư quy định phạm vi kinh doanh xuất nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ thu ngoại tệ của ngành văn hoá 
Ban hành : 17/01/1985

117.     Không số   -   Nghị quyết phê chuẩn Nghị quyết của Hội đồng Nhà nước và việc cử đồng chí Cù Huy Cận giữ chức Bộ trưởng, đặc trách công tác văn hoá, nghệ thuật tại Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng 
Ban hành : 27/12/1984

118.     855-TT/LB   -   Thông tư hướng dẫn công tác đấu tranh chống các hoạt động xâm nhập, làm ra, sao chép, tàng trữ và lưu hành các loại văn hoá phẩm phản động, đồi trụy 
Ban hành : 12/05/1984

119.     14-LCT/HĐNN7   -   Pháp lệnh Bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh 
Ban hành : 04/04/1984

120.     6-VH/QĐ   -   Quyết định về việc liệt hạng 5 di tích lịch sử văn hoá thuộc tỉnh Vĩnh Phú 
Ban hành : 15/01/1984

121.     159-HĐBT   -   Nghị quyết về công tác văn hoá thông tin trong thời gian trước mắt 
Ban hành : 19/12/1983

122.     2-HĐBT   -   Nghị định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Hợp tác kinh tế, văn hoá với Lào và Campuchia 
Ban hành : 06/01/1983

123.     Không số   -   Nghị quyết phê chuẩn Nghị quyết của Hội đồng Nhà nước về việc thành lập Uỷ ban hợp tác kinh tế, văn hoá với Lào và Campuchia và cử một số thành viên của Hội đồng Bộ trưởng 
Ban hành : 28/12/1982

124.     147-VH/QĐ   -   Quyết định xếp hạng 8 di tích lịch sử và văn hoá 
Ban hành : 24/12/1982

125.     9-NQ/LT   -   Nghị quyết về công tác văn hoá nghệ thuật trong công nhân 
Ban hành : 06/07/1982

126.     175-CT   -   Quyết định về việc đổi tên hai trường Đại học mỹ thuật thuộc bộ Văn Hoá 
Ban hành : 29/09/1981

127.     176-CT   -   Quyết định về việc đổi tên hai trường âm nhạc thuộc bộ Văn hoá 
Ban hành : 29/09/1981

128.     8-TT/LB   -   Thông tư quy định về sửa đổi phụ cấp đối với hiệu trưởng và phó hiệu trưởng các trường phổ thông, mẫu giáo và bổ túc văn hoá 
Ban hành : 25/03/1981

129.     10-VHTT/QĐ   -   Quyết định xếp hạng 7 di tích lịch sử và văn hoá 
Ban hành : 09/02/1981

130.     4-LB/BĐ/VHTT   -   Thông tư quy định trách nhiệm giữa hai ngành trong việc xuất, nhập khẩu bưu phẩm, bưu kiện có văn hoá phẩm 
Ban hành : 26/01/1981

131.     372-CP   -   Quyết định về việc thành lập Trường đại học sân khấu và điện ảnh Hà Nội, thuộc Bộ Văn hoá và thông tin 
Ban hành : 17/12/1980

132.     92-VHTT/QĐ   -   Quyết định xếp hạng 17 di tích lịch sử văn hoá 
Ban hành : 10/07/1980

133.     15-TTg   -   Quyết định về việc mở trường bổ túc văn hoá cho công nhân ưu tú, anh hùng lao động, anh hùng các lực lượng vũ trang 
Ban hành : 09/01/1980

134.     905-QĐ   -   Quyết định ban hành Quy chế thi hết cấp I và cấp II bổ túc văn hoá 
Ban hành : 25/05/1976

135.     7-CT/LB   -   Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo các trường bổ túc văn hoá và phổ cập khoa học kỹ thuật nông nghiệp ở nông thôn hiện nay 
Ban hành : 16/04/1976

136.     248-QĐ   -   Quyết định ban hành Quy chế thi tốt nghiệp cấp III bổ túc văn hoá 
Ban hành : 21/04/1975

137.     09-VH/QĐ   -   Quyết định về việc xếp hạng di tích lịch sử và văn hoá đợt IV 
Ban hành : 21/02/1975

138.     35-CT   -   Chỉ thị ngày 10/10/1974 về việc thực hiện các loại chương trình và sách bổ túc văn hoá 
Ban hành : 10/10/1974

139.     31-TT   -   Thông tư quy định nhiệm vụ, chế độ công tác và chính sách đối với giáo viên chuyên trách bổ túc văn hoá ở xã 
Ban hành : 03/09/1974

140.     1251-QĐ   -   Quyết định ban hành Quy chế trường bổ túc văn hoá tại chức ở nông thôn 
Ban hành : 03/12/1973

141.     14-TCD/TT5   -   Thông tư hướng dẫn thi hành một số chế độ về giáo viên chuyên trách bổ túc văn hoá trong các xí nghiệp, công trường, nông trường, lâm trường 
Ban hành : 14/07/1973

142.     1136-QĐ   -   Quyết định ban hành Quy chế chính thức của các loại trường bổ túc văn hoá tại chức của cán bộ, công nhân viên chức 
Ban hành : 21/09/1971

143.     Không số   -   Nghị Quyết về việc thành lập Uỷ ban Văn hoá và xã hội của Quốc hội 
Ban hành : 03/07/1964

144.     117/TTg   -   Chỉ thị về việc bảo vệ và quản lý những sách và tài liệu văn hoá bằng chữ Hán, chữ Nôm 
Ban hành : 13/12/1963

145.     54-TT/LB   -   Thông tư hướng dẫn thi hành Thông tư 195-TTg ngày 17/5/1961 của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề tổ chức, lãnh đạo công tác dạy văn hoá ngoài giờ tại các xí nghiệp, công trường, nông trường, lâm trường 
Ban hành : 15/12/1961  

146.     Không số   -   Nghị quyết về tình hình nhiệm vụ và kế hoạch 3 năm (1958-1960) phát triển và cải tạo kinh tế, phát triển văn hoá 
Ban hành : 14/12/1958

147.     Không số   -   Nghị quyết về công tác văn hoá xã hội 
Ban hành : 22/01/1957

148.     18   -   Sắc lệnh đặt thể lệ lưu chiểu văn hoá phẩm trong nước Việt Nam 
Ban hành : 31/01/1946

Nguồnhttp://www.vietlaw.gov.vn