Thứ sáu, 25 Tháng 1 2013 07:54

Nguyễn Thị Tuyết Ngân. Đặc trưng ngôn ngữ - văn hoá trong các lối chửi của người Việt

  • ĐẶC TRƯNG NGÔN NGỮ - VĂN HOÁ TRONG CÁC LỐI CHỬI CỦA NGƯỜI VIỆT

  • Nguyễn Thị Tuyết Ngân

    Bài đã in trong t/c “Ngôn ngữ” số 1, năm 1993. tr. 32-38

Từ lâu, người ta đã nhận thức vai trò to lớn của ngôn ngữ trong việc hình thành và phát triển nền văn hóa dân tộc và đã để tâm nghiên cứu những ảnh hường qua lại giữa chúng. Song cũng có không ít các hiện tượng văn hóa ngôn từ còn ít được quan tâm, hoặc quan tâm chưa được thỏa đáng...

chui

chui

 chui

 chui

chui

chui

chui