Thứ sáu, 08 Tháng 2 2013 16:49

Nguyễn Thị Tuyết Ngân. Cách ngắt dòng trong việc trình bày đầu đề ở các văn bản

  • NGUYỄN THỊ TUYẾT NGÂN. CÁCH NGẮT DÒNG TRONG VIỆC TRÌNH BÀY ĐẦU ĐỀ Ở CÁC VĂN BẢN

  • Nguyễn Thị Tuyết Ngân

    Bài in trong tạp chí “Ngôn ngữ và đời sống”, 1992, tr. 18-21

Đầu Đề là tên gọi, là nhãn hiệu, là tấm hộ chiếu,...- nói tóm lại, là bộ mặt của một văn bản(hoặc chương, phần, mục,...). Nó đứng đầu và mang thông tin về chủ đề hoặc nội dung tóm tắt của văn bản. Thông thường, chính là tùy  thuộc vào đầu đề mà người đọc quyết định đọc hay không đọc một văn bản.Ngan Ngat dong 1

Ngan Ngat dong 2

Ngan Ngat dong 3

Ngan Ngat dong 4