Nghiên cứu VHH

Cuốn "Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam" (in lần đầu năm 1996) là sự mở rộng của công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ "Tính hệ thống của văn hóa Việt Nam" (nghiệm thu năm 1994, Bằng…
Việc tìm hiểu tiến trình phát triển đô thị ở Hàn Quốc và Việt Nam đồng thời với việc so sánh các tính cách của hai dân tộc sẽ đóng góp một tiếng nói quan trọng trong việc học tập…
Báo cáo trình bày tại Hội thảo khoa học BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP do Khoa Văn hóa học (Trường ĐH KHXH&NV –…
Từ khi cuốn Cơ sở văn hóa Việt Nam (Trường Đại học Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh xuất bản năm 1995, 504 tr.) rồi sau đó bổ sung và mở rộng của nó với nhan đề Tìm về bản sắc…
Bài “Đi tìm ngôn ngữ của văn hóa và đặc trưng văn hóa của ngôn ngữ” nguyên là một trong hai báo cáo chính (key-papers) tại Hội thảo khoa học Quốc gia “Việt Nam – những vấn đề ngôn ngữ…
Tác giả cuốn sách Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam: cái nhìn hệ thống - loại hình mà tôi đang giới thiệu với các bạn - Tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm - vốn xuất thân là…