Kinh nghiệm

ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG VÀ ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG VIỆT NAMCác đơn vị đo lường chính thức thuộc hệ đơn vị SI. Các đơn vị dẫn xuất. Các đơn vị đo lường chính thức ngoài hệ đơn vị SI theo…
Mạng tìm tin
     1.            01/2009/TT-BVHTTDL   -   Thông tư hướng dẫn hoạt động triển lãm văn hoá, nghệ thuật tại Việt Nam và đưa triển lãm văn hoá, nghệ thuật của Việt Nam ra nước ngoài quy định tại Nghị định…
Nội dung gồm: Từ điển tra cứu bách khoa. Từ điển từ nguyên. Từ điển giải thích. Từ điển đối chiếu. Dịch thuật