Thứ hai, 21 Tháng 1 2013 05:48

Các từ điển công cụ cần cho người nghiên cứu VHH

  • CÁC TỪ ĐIỂN CÔNG CỤ CẦN CHO NGƯỜI NGHIÊN CỨU VHH

  • Trần Ngọc Thêm (Sưu tầm)

Nội dung gồm: Từ điển tra cứu bách khoa. Từ điển từ nguyên. Từ điển giải thích. Từ điển đối chiếu. Dịch thuật

Từ điển tra cứu bách khoa:

Tập hợp bách khoa thư chứa trên 100 liên kết tới các từ điển bách khoa, từ điển, sách tra cứu, almanach, thesauruse:

www.encyclopedia.com

Từ điển bách khoa mở Wikipedia tiếng Anh:

http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page

Từ điển bách khoa mở Wikipedia tiếng Việt:

http://vi.wikipedia.org/wiki/Trang_Ch%C3%ADnh

Bách khoa toàn thư Việt Nam:

http://www.bachkhoatoanthu.gov.vn/news.aspx

Điển Tích Danh Nhân Tự điển  (Trịnh Thanh Vân)

http://www.vietshare.com/tusach/tudientndtdn.asp

Tầm Nguyên Tự Điển (Bửu Kế)

http://www.vietshare.com/tusach/tudientn.asp

Từ điển Bamboo (tra từ; tìm bài hát, nhạc MP3; video; bản đồ...):

Tra từ: http://tratu.baamboo.com/

Tìm bài hát: http://baamboo.com/?tab=mp3

Tìm video: http://baamboo.com/?tab=video

Bách khoa thư Encarta Encyclopedia(tiếng Anh):

http://encarta.msn.com/

Bách khoa thư Britainica Encyclopedia (tiếng Anh):

http://www.britainica.com/

Bách khoa thư The Britsh Library (tiếng Anh):

http://www.bl.uk/

Bách khoa thư HighBeamTM Research (tiếng Anh):

http://encyclopedia.com/home.html

Từ điển thesaurus của Roget (ROGET'S Thesaurus Search Form):

http://humanities.uchicago.edu/forms_unrest/ROGET.html

Từ điển hình ảnh trực tuyến (The Internet Picture Dictionary, tiếng Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha):

http://www.pdictionary.com/

Từ điển tên tắt, chữ tắt The WorldWideWeb Acronym and Abbreviation Server (các tên tắt cập nhật từng ngày):

http://www.ucc.ie/cgi-bin/acronym

Từ điển tiếng Pháp các loại (bách khoa thư, từ điển ngôn ngữ, từ điển chuyên ngành, v.v.):

http://clicnet.swarthmore.edu/dictionnaires.html

Các từ điển bách khoa tiếng Nga (Большой энциклопедический словарь, Современный энциклопедический словарь, Словарь живого великорусского языка В.И.Даля):

http://dic.academic.ru/

«Яндекс - Словари» - gồm 92 từ điển bách khoa và sách tra cứu các loại bằng tiếng Nga:

http://slovari.yandex.ru/

Bách khoa thư mở Открытая энциклопедия «Рубрикана» (tiếng Nga):

http://www.rubricon.com/rubricana_1.asp

Từ điển Bách khoa của Brokgauz và Efron (Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгаузa и И.А. Ефронa, tiếng Nga):

http://www.encycloped.narod.ru

Từ điển thuật ngữ đất nước học ngôn ngữ Americana (Англо-русский лингвострановедческий словарь "Американа", tiếng Nga):

http://www.americana.ru/

Bách khoa thư về lịch sử nghệ thuật Hy Lạp - La Mã (có cả từ điển tiếng Hy Lạp cổ, từ điển Anh - Hy Lạp cổ, tiếng Anh):

http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/resolveform/

Từ điển bách khoa triết học trực tuyến (The Internet Encyclopedia of Philosophy, tiếng Anh):

http://www.utm.edu/research/iep/

Từ điển thuật ngữ chính trị học trực tuyến (Glossary of Terms of Political Science, tiếng Anh):

http://www.polisci.nelson.com/glossary.html

Từ điển bách khoa thuật ngữ nghệ thuật ẩm thực các dân tộc trên thế giới (tiếng Nga):

http://www.cooking-book.ru/dictionary/

http://www.cooking.ru/interesting/enciclopedia/

http://www.russianfoods.com/russian-cooking/dictionary00005000C0/_rus_/default.asp

Từ điển rượu vang (Винный словарь, tiếng Nga):

http://www.wineworld.ru/voc/

Từ điển bách khoa thuật ngữ về sắc đẹp, sức khoẻ và tên riêng (tiếng Nga):

http://lita.ru/voc/ voc1/ (Все о красоте)

http://lita.ru/voc/name_voc/ (Все о именах)

http://lita.ru/voc/ zdorovie/ (Все о здоровье)

Từ điển bách khoa nhạc Rap (The Rap Dictionary, tiếng Anh):

http://www.rapdict.org/terms/a/

Từ điển bách khoa tình dục học và các khoa học liên quan (tiếng Nga):

http://www.doktor.ru/sexolog/LEX/lexicon.htm

Từ điển bách khoa về Nhật Bản từ A đến Z (Энциклопедия "Япония От А До Я", tiếng Nga):

http://www.japantoday.ru/

Từ điển minh hoạ bách khoa động vật (Все о животных,tiếng Nga):

http://www.povodok.ru/many/encyclop/

Từ điển bách khoa thực vật (Энциклопедия растенийtiếng Nga):

http://luzhok.ru/encyclop/apprent/

Từ điển bách khoa về cõi chết (Энциклопедия смерти, tiếng Nga):

http://xx.lipetsk.ru/

Từ điển bách khoa về mốt (Энциклопедия моды, tiếng Nga):

http://www.sarafan.ru/san/SeG/ik/

Từ điển bách khoa âm nhạc (Музыкальная энциклопедия, tiếng Nga):

http://www.gromko.ru/dict/people/letter0.html

Từ điển bách khoa thể thao (Все о спорте, tiếng Nga):

http://www.sportsmen.ru/

Từ điển Phật học (tiếng Việt):

http://thuvienhoasen.org/index-tudienphathoc.htm

Từ điển Phật học của Đoàn Trung Còn (3 tập):

http://www.vietshare.com/tusach/tudienph.asp

Từ điển Cao Đài (tiếng Việt):

http://www.personal.usyd.edu.au/~cdao/tudien/cdtd.htm

 Cao Đài Tự Điển (Nguyễn Văn Hồng)

http://www.vietshare.com/tusach/tudiencd.asp

Từ điển bách khoa Tân ước (Vine's Expository Dictionary of New Testament Words, tiếng Anh):

http://www.menfak.no/bibel/vines.html

Từ điển Nhân học

http://viettems.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1034:t-in-nhan-hc&catid=204:tai-liu-dch&Itemid=235

Từ điển từ nguyên:

Online Etymological Dictionary (tổng hợp từ "An Etymological Dictionary of Modern English" của Weekley, "A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language" của Klein, "Oxford English Dictionary" (second edition), "Barnhart Dictionary of Etymology", "Etymologisches Wörterbuch der Englischen Sprache" của Holthauzen, "20th Century Words" của Ayto, và "Dictionary of American Slang" của Chapman):

http://www.etymonline.com/

Từ điển giải thích:

Việt Ngữ Từ Điển  (Thanh Nghị)

http://www.vietshare.com/tusach/tudienvn.asp

Từ điển giải thích tiếng Hoa "Từ Hải" trực tuyến:

http://www.haomeimei.net/ciba/index.htm

http://xsc.jhun.edu.cn/oa/ciba/

Từ điển giải thích tiếng Anh Cambridge(bao gồm các từ điển: Cambridge Dictionary of American English1999; Cambridge International Dictionary of Phrasal Verbs 1997; Cambridge International Dictionary of Idioms 1998; Cambridge Learner's Dictionary 2001):

http://dictionary.cambridge.org

Từ điển giải thích tiếng Anh Oxford English Dictionary (2nd edition 1997):

http://www.oed.com

Đại từ điển giải thích tiếng Anh Webster:

http://www.m-w.com/mw/netdict.htm

Từ điển giải thích tiếng Pháp Dictionnaire Larousse:

http://larousse.compuserve.com/larousse/dico.htm

Từ điển giải thích tiếng Pháp:

http://dico-motscroises.privatedns.com/

Từ điển giải thích tiếng Nga Электронный толковый словарь русского языка chứa 187.000 từ ngữ (tải về máy mình):

http://www.trishin.ru/slovar.htm

Các từ điển giải thích và từ điển ngônngữ tiếng Nga trực tuyến

http://www.slovari.ru/ 

Словарь Даля под ред. Бодуэна де Куртенэ

Толковый словарь С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой

Орфографический словарь В. В. Лопатина

Словарь русского языка под ред. А. П. Евгеньевой (МАС)

Словарь синонимов и сходных по смыслу выражений Н. Абрамова

Семантический словарь под общей ред. Н. Ю. Шведовой

Новый словарь иностранных слов Захаренко Е. Н., Комаровой Л. Н., Нечаевой И. В.

Популярный словарь иностранных слов Музруковой Т. Г., Нечаевой И. В.

Словарь языка Пушкина отв. ред. В. В. Виноградов

Словарь языка Достоевского гл. ред. Ю.Н. Караулов

Словарь личных имен Н.А. Петровского

Словарь русского арго В.С. Елистратова

Русская заветная идиоматика ред. А. Баранов и Д. Добровольский

Словарь древнерусского языка (XI—XIV вв.)

Орфографический словарь (Русский орфографический словарь: около 180 000 слов) của О. Е. Иванова, В. В. Лопатин (отв. ред.), И. В. Нечаева, Л. К. Чельцова (Москва, 2005) 

Словарь языка Достоевского (Лексический строй идиолекта - Главный редактор чл.-корр. РАН Ю. Н. Караулов)

Русский семантический словарь (Толковый словарь, систематизированный по классам слов и значений - Под общей ред. Н. Ю. Шведовой).

Словарь древнерусского языка (XI—XIV вв.) (Гл. ред. Р. И. Аванесов. - М.: Рус. яз., 1988, Т. 1)

Популярный словарь иностранных слов (около 5000 слов / Под редакцией И.В. Нечаевой)

Электронная библиотека справочной литературы

  
Bộ sách “Ngữ pháp tiếng Nga” 2 tập của Viện Hàn lâm khoa họcLiên Xô xuất bản năm 1980 (Русская грамматика. Академия наук СССР институт русского языка «Русская грамматика» — М.: Наука, 1980) - tải về máy mình:

http://slovari.ru/default.aspx?p=2572

Từ điển đối chiếu:

Tập hợp trên 800 từ điển đối chiếu phủ kín khoảng 150 ngôn ngữ thế giới:

http://yourdictionary.com/

Danh sách gần 20 từ điển đối chiếu tiếng Anh với các ngôn ngữ khác (trong đó có tiếng Việt) của trang webCleverlearn (tải về miễn phí, sử dụng với trình ứng dụng Clicktionary):

http://www.cleverlearn.com/vi/dictionary/free.jsp#

Từ điển Anh-Pháp-Việt online VDict hỗ trợ 7 bộ từ điển: Từ điển Việt-Anh, Từ điển Anh-Việt, Từ điển tiếng Việt (Việt-Việt), Từ điển tiếng Anh (Anh-Anh, Wordnet), Từ điển Việt-Pháp, Từ điển Pháp-Việt và Từ điển tin học FOLDOC:

http://vdict.com/

Các từ điển Lạc Việt trực tuyến (Việt-Anh-Việt, Anh-Anh, Pháp-Việt-Pháp, Việt-Trung-Việt, Trung-Anh, Tin học, Thesaurus):

http://www.lacviet.com.vn/webmtd/webmtd.aspx

Từ điển Việt-Anh, Việt-Pháp, Việt-Đức và ngược lại, Nga-Việt, Việt -Việt:

http://vietdic.com/

Từ điển Việt-Anh, Anh-Việt, Pháp-Việt, Việt-Pháp...:

http://www.tinhvan.com.vn/scripts/tvis/webdict/webdict.pl

Từ điển Anh/Pháp/Nga/Hoa –Việt; Việt – Anh/Pháp, Anh-Anh, Việt-Việt:

http://vdict.com/?autotranslation

Đất Việt Đại từ điển (bao gồm các từ điển Anh-Việt-Anh, Pháp-Việt-Pháp, Đức-Việt-Đức, Việt-Việt, Nga-Việt, Na-uy - Việt, WordNet 1.6, Computing Dictionary):

http://vnnews.net:8080/

Anh Việt Từ Điển  (Nguyễn Văn Khôn)

http://www.vietshare.com/tusach/tudienav.asp

 Việt Anh Từ Điển  (Lê Bá Kông)

http://www.vietshare.com/tusach/tudienva.asp

Từ điển trực tuyến Anh-Pháp-Việt và điển cố văn học:

http://dactrung.net/tudien/Default.aspx

Từ điển Anh-Việt, Việt-Anh trực tuyến:

http://www.ksvn.com/anhviet_new.htm

Từ điển Hán-Việt Thiền Chửu (có thể tra theo âm, bộ & nét):

http://perso.wanadoo.fr/dang.tk/langues/hanviet.htm

http://www.viethoc.org (bản Java Offline)

Từ điển Việt-Hán-Nôm:

http://sager-pc.cs.nyu.edu/~huesoft/

Từ điển Nhật-Việt-Anh:

http://sager-pc.cs.nyu.edu/~huesoft/nhatviet.php

Từ điển Anh-Hoa, Hoa-Anh:

www.mandarintools.com

www.lexiconer.com/

www.tigernt.com/

www.chinalanguage.com/

www.chinapage.com/dictionary/dictionary.html

www.chinese-tools.com/tools/dictionary.html

Từ điển Anh-Nga, Nga-Anh (English-Russian dictionary, Russian-English dictionary):

http://www.freedict.com/onldict/rus.html

www.desy.de/cgi-bin/engrus

www.angelfire.com/vt/kuzy/dictionary.html

www.rambler.ru/dict/enru/

www.yourdictionary.com/languages/slavic.html

Từ điển trực tuyến Sanskrit, Tamil, Pahlavi - Anh:

http://webapps.uni-koeln.de/tamil/

Từ điển trực tuyến Sanskrit-Anh:

http://www.alkhemy.com/dict/

Từ điển trực tuyến Pali-English:

http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/pali/

http://ccbs.ntu.edu.tw/DBLM/index.htm

Từ điển trực tuyến Nga-Latinh, Latinh-Nga (Русско-латинский и латинско-русский словарь):

http://latinum.narod.ru/

Từ điển trực tuyến Thái-Anh:

http://lexitron.nectec.or.th/

Từ điển thần học tín lý Anh-Việt (English-Vietnamese Vocabulary of Dogmatic Theology):

http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vntudien.htm

Danh sách địa chỉ các từ điển song ngữ:

http://www.word2word.com/dicf.html#vietnamese

Dịch thuật:

 GOOGLE Language Tools dịch qua lại giữa 14 thứ tiếng theo từng đoạn:

http://www.google.com/translate_t?langpair=zh-TW|en&;hl=en&ie=UTF8&text =

Phần trên dành cho việc dịch từng đoạn văn bản mà ta copy dán vào (có thể bấm chuột vào mũi tên để chọn ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích), Phần dưới dành cho việc dịch nguyên một trang website (chỉ việc copy đường dẫn của trang web cần dịch rồi dán vào, cũng bấm chuột vào mũi tên để chọn ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích),

WorldLingodịch qua lại giữa 15 ngôn ngữ:

http://www.concisefreeware.com/translate.php?langfrom=zh_cn&;langto=en&text=

Phần trên dành cho việc dịch từng đoạn văn bản mà ta copy dán vào (có thể bấm chuột vào mũi tên để chọn ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích), Phần dưới dành cho việc dịch nguyên một trang website (chỉ việc copy đường dẫn của trang web cần dịch rồi dán vào, cũng bấm chuột vào mũi tên để chọn ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích).

SYSTRAN, dịch trực tuyến ngược xuôi song ngữ giữa 12 ngôn ngữ: Anh, Nga, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italia, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập, Nhật Bản, Trung Quốc, Korea (với hai chế độ - dịch một câu văn bản dài tối đa 150 ký tự hoặc dịch nguyên một trang web):

http://www.systranbox.com/

MULTITRAN, dịch đa ngữ trực tuyến giữa tiếng Nga và các tiếng Anh, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Hà Lan, La Tinh, Estoni, Nhật Bản (Автоматический словарь Мультитран):

http://www.multitran.ru/

RUSTRAN, dịch song ngữ Anh-Nga, Nga-Anh:

http://www.rustran.com/

Dịch A-V hoặc V-A (tối đa 1200 ký tự, khoảng 180 chữ):

http://vdict.com/?autotranslation