VHH Lý luận

Cuốn “Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam” mà bạn đọc đang cầm trong tay (in lần đầu năm 1996) là sự mở rộng của công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Tính hệ thống của văn hóa…
Cuốn “Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam” (in lần đầu năm 1996) là sự mở rộng của công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Tính hệ thống của văn hóa Việt Nam” (nghiệm thu năm 1994, Bằng…
Bài viết bàn về mối quan hệ giữa người dạy và người học và phương pháp dạy-học ở đại học từ góc nhìn văn hoá. Về mối quan hệ giữa người dạy và người học, với cái nhìn lịch sử…
Cuốn "Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam" (in lần đầu năm 1996) là sự mở rộng của công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ "Tính hệ thống của văn hóa Việt Nam" (nghiệm thu năm 1994, Bằng…
Từ khi cuốn Cơ sở văn hóa Việt Nam (Trường Đại học Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh xuất bản năm 1995, 504 tr.) rồi sau đó bổ sung và mở rộng của nó với nhan đề Tìm về bản sắc…