VHH Việt Nam

Nam Bộ và nghiên cứu KHXH&NV NB

Thứ sáu, 18 Tháng 1 2013 11:34
Trích từ: GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm (chủ nhiệm đề án). Những vấn đề xã hội - nhân văn khu vực Nam Bộ giai đoạn 2005-2010 (Đề án nghiên cứu khoa học trọng điểm của Đại Học Quốc Gia TP. Hồ…
Báo cáo trình bày tại Hội thảo khoa học BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP do Khoa Văn hóa học (Trường ĐH KHXH&NV –…
Tác giả cuốn sách Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam: cái nhìn hệ thống - loại hình mà tôi đang giới thiệu với các bạn - Tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm - vốn xuất thân là…