Xã hội hôm nay

Việt Nam có một nền văn hóa đặc trưng, rất lâu đời và để lại những giá trị lớn. Trải qua hàng nghìn năm Bắc thuộc, văn hóa Việt Nam không bị đồng hóa. Ngược lại, nó tiếp thu, sáng…